News Filters

ĐÊM TĂM TỐI CỦA LINH HỒN (DARK NIGHT OF THE SOUL) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

ĐÊM TĂM  TỐI CỦA LINH HỒN

*******

Tối tăm: tôi nào thấy tình yêu !

Dù đã cố yêu: chẳng được nhiều.

Lời cầu ngọt ngào đi đâu mất ?

Chỉ còn trống vắng ! khó mà yêu.

*******

 Trí lòng khắc khoải: Giê-su ơi !

Hồn xin Chúa đến chẳng khi ngơi.

Chúa ơi ! xin đến đừng trì hoãn

Lòng khao khát Chúa đến lệ rơi.

*******

 Hãy chiếm hữu tôi, Giê-su ơi !

Hãy đến với tôi: tình tuyệt vời.

Đời tôi “có nghĩa” trong “tình Chúa”,

 Không có Người: hồn tôi chơi vơi.

*******

Sài  gòn , 1999

  Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

DARK NIGHT OF THE SOUL

*******

Dark Night: I do not see love!

Although I tried to love: not much.

Where does the sweet prayer go?

Just empty! hard to love.

*******

To be on tenderhooks in mind and heart: Jesus!

My soul asks You coming to not rest.

Oh my God ! Please don't procastinate.

To shed tears: my desire for Jesus.

*******

Take possession of me, Jesus!

Come with me: wonderful love.

My life "has meaning" in "God's love",

 Without Jesus: my soul is solitary.

*******

Saigon, 1999

Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

 

 

 

 

back to top
Filters