News Filters

CÙNG MẸ TOÀN HIẾN (I AM TOTALLY DEDICATED TOGETHER WITH MARY) _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

CÙNG MẸ TOÀN HIẾN

 

Thân con là tro bụi: Mẹ ơi!

Mẹ yêu thương con thật tuyệt vời.

Hơn cả những gì con suy tưởng

Đời con trong tay Mẹ: Mẹ ơi!

***

“Lem luốc” là khuôn mặt của con  

Tà áo Mẹ lau sạch mặt con.

Mẹ yêu trình con lên Thiên Chúa.

Chúa thương Chúa nhận: vì Mẹ con.

***

“Bách chiến bách thắng”: Mẹ dạy con.

Cùng Mẹ Toàn Hiến: tình sắt son.

Dù bao gian khổ không quản ngại.

Yêu trong tín thác: tình vuông tròn.

.

Sài gòn, 14.10.2014

   Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

   HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

I AM TOTALLY DEDICATED TOGETHER WITH MARY

 

My body is ashes: Mom!

You love me so wonderfully.

More than what I thought

My life is in the hands of Mother: Mom!

***

"Dirty face" is our face

Mary’s lap of dress washes away the dirty of face.

You lovingly present me to God.

God loves to accept me: for my Mother's sake.

***

"To win a hundred victories ": Mary taught me.

Together with You to be tatally dedicated: faithful love.

Despite all the hardships and not mind.

Love in trust: loyal love.

 

Saigon, October 14, 2014

   Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

   The Congregation of the Vitality of Christ

 

back to top
Filters