News Filters

GẶP CHÚA 2 (SEEING THE LORD 2)_ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Chủ nhật, ngày 11 tháng mười năm 2020

 

GẶP  CHÚA  2

*****

Làm sao định nghĩa được tình yêu

Giấy mực viết ra cũng đã nhiều

Khổ đau kéo ta gần Thiên Chúa

Gặp Người ta thấy ta được yêu

*****

Sài  gòn , tháng Mẹ   1993

    Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

SEEING THE LORD 2

*****

How do we define love?

Writing paper is also a lot about love

Suffering draws us close to God

Seeing Him:  we feel ourselves to be loved.

*****

Saigon, Mother Month 1993

     Joseph Maria Tam Kien, XV.

back to top
Filters