News Filters

YÊU YÊSU (LOVE JESUS) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

YÊU  YÊSU

****

Chữ “Yêu” thêm “S” thành “Yêsu”

nên đến với Chúa thật ngoằn nghèo

Như bị hút hồn con lẽo đẽo

Thương đau, cay đắng: vẫn cứ theo.

****

Nhiều lần giận dỗi: muốn nghỉ chơi

Theo Chúa: đau khổ là quà mời

Muốn dứt ! muốn bỏ ! : chẳng bỏ được !

Vì Chúa yêu con thật tuyệt vời.

****

Nhịp tim đập cùng nhịp Tim Chúa

Đau khổ hạnh phúc: cùng đập theo

Đường đi theo Chúa dẫu ngoằn nghoèo

Bình an cười nụ với tình yêu

****

Sài  gòn , 25 - 11 – 1994

   Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

LOVE JESUS

****

The word "Jess" adds "U" to "Jesus"

should come to God very miserable

As if my soul is along behind attracted to You

Pain and bitterness: I still follow You.

****

Many times angry: I want to stop following

Follow God: suffering is a gift

Want to stop! want to quit! : can't quit!

Because God loves me so wonderful.

****

My heartbeat beats the same heartbeat of God

Suffering and happiness : beating along love

The way to follow God, though tortuous

Peaceful smile with love.

****

Saigon, November 25, 1994

    Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

 

back to top
Filters