News Filters

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ (MEETING CHRIST) ***Giuse-Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ năm, ngày 31 tháng mười hai năm 2020

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

********

Tĩnh tâm: gặp gỡ Đức Ki-tô.

 Không tĩnh lặng : miệng như lô tô,

Không cầu nguyện : thấy lòng buồn chán

Chúa ơi: cho con gặp Đức Kitô.

 

********

Da-kêu mê tiền: lòng trống vắng !

Con cũng mê tiền: lòng cay đắng !

Nhà Da-kêu: Ơn cứu độ đến   (x. Lc 19,9)

Con không gặp Chúa : chẳng sốt sắng.

 

********

Người phụ nữ Samari: mê “sắc dục”

Con mê “sắc dục”: đời lục đục !

Bên giếng Gia-cóp: gặp Đức Kitô  

Chị đã làm chứng : thật ngoạn mục (x. Ga 4,29)

 

********

Xin Đức Ki-tô: biến đổi con

Làm tôi Thiên Chúa: đổi đời con (x. Mt 6,24)

Nhìn người phụ nữ: chẳng thèm muốn (x. Mt 5,28)

Đời sống Tin Yêu: thật sắt son.

 

********

Hồi tưởng tĩnh tâm tháng 10 năm 2020                                       

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

Giuse-Maria Tâm Kiên, XV.

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

MEETING CHRIST

 

Retreat: meeting Christ.

 No silence: mouth like bingo,

No prayer: feeling bored in heart

O God: let me meet Christ.

********

Zacchaeus desires money: the heart of the emptiness !

I also desire money: the heart of bitterness!

The House of Zacchaeus`: Salvation comes (cf. Lk 19,9)

I have not met God: be not zealousness.

********

The Samaritan woman: desiring by "lustfully"

My life is disagreeable: by I desire "lustfully"

By the well of Jacob: she meets Christ

She testified: it was spectacularly (cf. Jn 4:29)

********

Please Christ: transform my life

To serve God: changing my life (cf. Mt 6:24)

Staring at a woman with no lust for her (cf. Mt 5,28)

I am faithful to Jesus: believing in Love is my life.

********

To recalling of the retreat in October 2020

Philip Phan Van Minh Monastery, December 31, 2020.

Joseph-Mary Tâm Kiên, XV.

 

back to top
Filters