News Filters

YÊU “NGƯỜI TÌNH THẬP GIÁ CÔ ĐƠN” (LOVING “THE LONELY LOVER OF THE CROSS") _ Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ ba, ngày 13 tháng mười năm 2020

YÊU “NGƯỜI TÌNH THẬP GIÁ CÔ ĐƠN”

*****

Con nhìn Giêsu : cô đơn trên thập giá !

Mặc cả với Ngài : con thường “trả giá” 

“Đừng để tình đời làm nát tim con”

Ngài mỉm cười : vì con ảo tưởng quá !

*****

Con thường “ăn mày” : tình cảm nhân gian.

Tình đời nhạt nhoà: lúc hợp lúc tan !

Nhạt nhoà chóng qua : tim lại vui sướng ?

Tìm tình chung thuỷ : ôi thật gian nan !

*****

Nay nơi Nhà Tạm: Ngài vẫn cô đơn !

Có mấy ai nghĩa thiết yêu Ngài hơn ?

Họ tìm danh lợi : say trong lạc thú.

Lạc lõng, buồn phiền : mặt “đơ” hơn sơn.

*****

Ôi Giê-su : Người Tình Thập Giá Cô Đơn

Con yêu Ngài : vì con Ngài “làm đơn”.

Xin Chúa Cha cho con : ơn tha thứ.

Để con hạnh phúc, và yêu Ngài hơn.

*****

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, 27/01/2018

    Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

    HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

 

 

LOVING “THE LONELY LOVER OF THE CROSS"

*****

I look at Jesus: lonely on the cross!

Haggle with You: I usually "pay the price"

"Don't let the love of life break my heart"

Jesus smiled: because I was illusion of price !

*****

I often "beg": human sentiment.

The love of dull life: my begging is worthless.

The dull of fading away: why was my heart merriment ?

Find a faithful love: oh really arduous!

*****

Now in the tabernacle: He is still lonely!

How many loyal people love Him more?

They look for fame: desire in pleasure.

It was their "brazen-faced”: sad in lonely.

*****

Oh Jesus: The Lonely Cross Lover

I love You: because me, You "makes an application"

You ask the Father God for me: forgiveness.

To make me happy, and I am Your lover.

*****

Philip Phan Van Minh Monastery, January 27, 2018

    Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

    The Congregation of the Vitality of Christ

 

 

back to top
Filters