News Filters

LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM KHIẾT TỊNH

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

 

LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM KHIẾT TỊNH

1.-  Mê Lạc thú gồm có tội tham ăn uống, tội mê dâm và tội lười biếng. Mê ăn uống (tội tham ăn uống), mê dâm dục (tội mê dâm) và mê chơi (tội lười biếng) được biến đổi nhờ lời khấn khiết tịnh. Đức khiết tịnh Phúc Âm giúp các Tu sĩ biến đổi, trong cuộc sống nội tâm của họ, tất cả những gì bắt nguồn từ đam mê của xác thịt (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc  số 9).

                 KHIẾT TỊNH  MÊ LẠC THÚ (Tham ăn, Dâm dục, Lười biếng)

                     KHIẾT TỊNH, Tiết độ     ≠        Mê ăn uống (Tham ăn).

                   KHIẾT TỊNH, Trong sạch   ≠   Mê dâm (Dâm dục).

                 KHIẾT TỊNH,  Siêng năng  ≠   Mê chơi (Lười biếng).

2.- Lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh đảm nhận vì Nước Trời,  vốn là dấu chỉ của thế giới sẽ đến và là nguồn sinh lực phong phú hơn trong một con tim không chia sẻ, bao gồm nghĩa vụ tiết dục hoàn toàn trong đời sống độc thân (x. Giáo Luật 599). Sống khiết tịnh là việc các Tu Sĩ tự do hiến thân theo gương hiến thân của Đức Ki-tô cho Giáo Hội, do đó các Tu Sĩ hiến thân hoàn toàn và không đòi lại (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm  7). 

3.- Đức khiết tịnh “vì Nước Trời” (x. Mt 19,12), mà các Tu sĩ khấn giữ, phải được quí trọng như một ân huệ cao cả của ơn thánh. Thật vậy, ơn ấy giải thoát lòng các Tu sĩ cách đặc biệt, để họ yêu mến Chúa và yêu mọi người hơn (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu 12).

4.- Sống khiết tịnh trong ơn gọi độc thân, các Tu sĩ muốn được thuộc trọn về Chúa Ki-tô, họ hiến trọn tình yêu không chia sẻ cho một mình Chúa cách dễ dàng hơn (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 42c), để các Tu sĩ chuyên lo việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Người (x. 1 Cr 7,32).  

5.- Chính Thần Khí ban cho các Tu sĩ tình yêu (x. Cl 1,8), để họ đón nhận tình yêu Thiên Chúa kêu mời họ sống thánh ý Chúa, và chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới kêu mời các Tu sĩ  dứt khoát giữ đức khiết tịnh tu trì  (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm 13).

6.- Sống khiết tịnh là làm chủ phái tính, nhờ đó các Tu sĩ thống nhất được đời sống thể lý và tinh thần, lúc đó các Tu sĩ giữ được toàn bộ sức mạnh của sức sống và tình yêu có nơi mình (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 2337).

7.- Sống khiết tịnh giúp các Tu sĩ sắp đặt lại bản thân: Sống khiết tịnh mang lại cho các Tu sĩ tính thống nhất mà các Tu sĩ đã đánh mất khi để cho tâm trí mình tản mác (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 2340). Các Tu sĩ học biết kiểm soát và chế ngự những đòi hỏi của tính dục, đồng thời giữ mình khỏi tình cảm ích kỷ, kiêu căng và tự mãn vì đã trung thành giữ đức khiết tịnh (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng 13). 

8.- Các Tu sĩ hãy yêu thương nâng đỡ nhau chân thành với lòng mến mà Thần Khí ban cho họ (x. Cl 1,8), vì khi đời sống cộng đoàn có tình huynh đệ đích thực giữa các Tu sĩ, đức khiết tịnh của họ được bảo vệ an toàn hơn cả (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu  12) .

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters