TÌM HIỂU CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA KITÔ

23 Tháng Mười Một 2020

TÌM HIỂU CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA KITÔ

I. CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA KITÔ

    Cộng đoàn Lời Chúa Kitô là những Kitô hữu giáo dân sống giữa đời cố gắng đạt tới đức ái hoàn hảo và ra sức góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong. Anh Em cũng cộng tác để phục vụ cộng đồng Giáo Hội theo nếp sống trần thế riêng của mình (x. Giáo Luật 713 § 2).

II. TINH THẦN (Spirit) CỦA CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA KITÔ

    Tinh thần của Cộng đoàn Lời Chúa Kitô là linh đạo Phục Sinh.

1. Linh đạo Phục Sinh: Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Anh Em Lời Chúa Ki-tô được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh và cùng với Mẹ Maria Anh Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô.

2. Anh Em là những Con Người của Lời Chúa Ki-tô: Anh Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25), để Anh Em trở nên những người yêu mến và giữ Lời Chúa Kitô (x. Ga 14,23).

3. Anh Em là những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 13,14), và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Em (x. Gl 2,20).

III. MỤC ĐÍCH

** Mục đích của Cộng đoàn Lời Chúa Kitô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật 573 § 1). Anh Em diễn tả và thực hiện sự thánh hiến của mình trong hoạt động tông đồ, và tựa như men, Anh Em cố gắng làm cho mọi sự được thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, để củng cố và phát triển Thân Mình Đức Kitô (x. Giáo Luật 713 § 2).

1. TÔN VINH THIÊN CHÚA CHA (x. Mt 6,9): Anh Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).  Anh Em ở lại trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô ở lại trong Anh Em (x. Ga 15,5) để Anh Em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Đức Ki-tô để Chúa Cha được tôn vinh (x. Ga 15,8 ). Anh Em xin Chúa thực hiện nơi Anh Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Anh Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Dt 13,21).

2. PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA (x. Mt 6,10): Anh Em tham gia vào phận sự Phúc Âm hóa của Giáo Hội, giữa trần thế và từ trong trần thế, bằng những chứng tá của đời sống Kitô hữu, và lòng trung thành đối với đời sống thánh hiến của mình, hoặc nhờ phần trợ giúp của Anh Em để tổ chức các thực tại trần thế theo ý Thiên Chúa và để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật 713 § 2).

IV. SINH HOẠT

1. MỖI THÁNG TĨNH TÂM: Nếu thực sự Anh Em thi hành công việc của Thiên Chúa, thì chính Anh Em sẽ cảm thấy cần phải có thời giờ hồi tâm, cùng với Anh Em trong Cộng đoàn Nữ Lời Chúa Kitô, Anh Em sẽ biến thời gian hồi tâm thành thời gian sung mãn (x. Chứng tá Phúc Âm số 35).

2. MỖI NĂM TĨNH TÂM: Anh Em đi linh thao XV (Linh thao Sức Sống Chúa Kitô) mỗi năm. Anh Em cần phải biết cách rời bỏ những hoạt động bên ngoài, trở về với đời sống trầm mặc, yêu mến những sự thuộc về Chúa, nhờ đó linh hồn Anh Em được bổ sức lại (x. Chứng tá Phúc Âm số 35). Con người nội tâm của Anh Em cảm thấy những thời giờ thinh lặng là một yêu sách của tình yêu Thiên Chúa,và theo thông thường Anh Em cần phải có một sự cô tịch để lắng nghe Thiên Chúa “nói trong tâm hồn Anh Em” (x. Chứng tá Phúc Âm số 46).

V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Tu sĩ  Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

171 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Binh, TP. HCM.

Điện thoại: 028.6296.5775 và 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com  và  Website: http://www.sucsongchuakito.net

back to top
Filters