News Filters

Ý RIÊNG và Ý CHÚA *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

21 Tháng Mười Một 2020

Ý RIÊNG và Ý CHÚA

I.- Ý RIÊNG (tốt và xấu)

1.- Tà ý và Thánh Ý

     Ý riêng của chúng ta (dù tốt hay xấu) là tà ý của chúng ta so với Thánh Ý Chúa, Thánh ý tuyệt hảo của Chúa.

2.- Ý riêng tốt hoặc việc tốt chưa hẳn là ý Chúa

2.1.- Việc tốt cần phải làm, nhưng phải coi việc tốt đó có phải là Ý Chúa hay không?

        Vì không phải việc tốt nào cũng là Ý Chúa : Thánh Phê-rô không muốn cho Thầy mình phải đau khổ, đó là ý tốt; vậy mà khi Thánh Phê-rô nói lên ý nghĩ đó, thì Chúa Giêsu nói với ông: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

  2.2.- Khi bạn theo ý riêng chắc chắn sẽ gặp đau khổ buồn chán

        Bạn sống theo ý riêng lúc đầu có vẻ thuận lợi, nhưng càng về sau càng gặp ngõ cụt, và đau khổ buồn chán như anh con thứ trong dụ ngôn người Cha nhân hậu (x. Lc 15,11-30). Khi bạn theo ý riêng bạn sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự như anh con thứ, anh muốn ăn cám heo mà không được ăn.

  2.3.- Dù người có đặc sủng(nói tiên tri, trừ quỉ, làm nhiều phép lạ...) mà làm theo ý riêng coi chừng cũng sẽ bị hư mất đời đời

      "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!" (Mt 7,21-23).

3.- Ý riêng của chúng ta cho một điều là xấu, là ô uế; có khi Thiên Chúa lại tuyên bố điều ấy là tốt, là thanh sạch

   “Ông (Phê-rô) thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời. Có tiếng phán bảo ông: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!" Ông Phê-rô thưa: "Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch." Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế." (Cv 10, 11-15).

II.- Ý CHÚA

1.- Ý Chúa cao sâu, mầu nhiệm: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55,9).

2.- Chúng ta am tường được Ý Chúa do bởi Thánh Thần ban: “Chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho” (Cl 1,9).

III.- THI HÀNH Ý CHÚA

1.- Thi hành ý Chúa chúng ta được vào Nước Trời: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21).

2.- Thi hành ý Chúa chúng ta là anh chị em của Chúa Giêsu: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50).

3.- Thi hành ý Chúa chúng ta có lương thực cho đời sống: Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4,34).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters