1_Đọc Thánh Ý Chúa

Filters
20
Items
of
7
Theo nghĩa rộng là bất cứ chương trình tu đức nào gồm các việc tôn giáo như : Cầu nguyện, suy niệm và đọc sách thiêng liêng mà một người chấp hành một qui luật sống nào đó phải thực hiện.
Thi hành ý Chúa chúng ta được vào Nước Trời: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21).
Qua đau khổ Thiên Chúa tác thánh chúng ta: “Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Pl 3,10-11).
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: Xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Hr 4,12-13).
Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi (Mt 6,2).
Giác quan linh thánh còn gọi là “trực giác siêu nhiên”(Pl 1,9): Giác quan linh thánh là một giác quan làm cho người ta hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa nói với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại (thời điềm), hoặc dấu chỉ của cuộc sống (hoàn cảnh, biến cố).
Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác (Rm 12,16-17).
back to top
Filters