1_ (001-105) “Tin Mừng” và “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

Filters
20
Items
of
21
CÁC ANH HÀI BỊ GIẾT (Mt 2,16-18)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI"
TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MA-RI-A (Lc 1,26-38)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI"
ĐỨC GIÊ-SU NGỒI GIỮA CÁC BẬC THẦY DO-THÁI (Lc 2,41-52)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI"
“Bài thơ của Con Người – Thiên Chúa”hay ”Tin Mừng như đã được vén mở cho Tôi
back to top
Filters